Základní informace

 

ADRESA AMBULANCE: Arnultovice 93, 543 72, Rudník 

Více zde: https://www.vuhostinne.cz/svp/ambulantni-hodiny/

 O CO USILUJEME?

Hlavním cílem rozšíření našich služeb je posílení preventivní složky práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami a podpora rozvoje i dostupnosti souvisejících služeb.

Středisko výchovné péče Podpora bude školským zařízením, které bude poskytovat všestrannou, preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování. Obecnou náplní Střediska bude snaha o diagnostiku a nápravu výchovných problémů, nebo negativních projevů chování, které nastaly u dítěte zpravidla od 6 let věku do ukončení středního vzdělání. Středisko bude pracovat nejen s jedincem, který se negativního chování dopouští, ale také s jeho nejbližším okolím, jako je rodina a škola. Jedná se o dobrovolný a bezplatný typ preventivně výchovné péče nabízený klientům a celým rodinám.

Plánovaná struktura střediska

Z hlediska organizační struktury usilujeme o komplexní a strukturovaný systém péče. SVP bude rozděleno na jedno ambulantní oddělení a jedno pobytové (internátní) oddělení. Tato oddělení budou spolu úzce spolupracovat, budou si navzájem podle indikace výchovného problému předávat klienty. Jednotlivé programy budou určeny konkrétní cílové skupině klientů.

Cíle SVP

diagnostické

 • pozorování a vyhodnocení projevů poruch a problematického chování,
 • objasnění příčin poruch chování (učení),
 • vypracování výchovného plánu na jednotlivá období programu,
 • zajištění potřebných vyšetření, navržení dalších výchovných opatření a postupů, včetně následné péče

výchovně-vzdělávací

 • rozvoj a podpora zdravých návyků,
 • korekce dosavadních forem problematického chování,
 • změna postojů klienta vůči školní docházce, práci ve škole, učitelům,
 • rozvíjení sociálních dovedností (práce ve skupině, kooperace, dodržování daných pravidel a společenských norem),
 • podpora ve vytváření vlastní zájmové činnosti, nabídka zájmových aktivit,

 

motivační

 • změna postojů, modelů problematického chování a motivace k další následné péči, k návratu zpět do školního prostředí a k dalšímu plnění si povinné školní docházky (případně k přípravě na budoucí povolání),
 • motivace rodičů ke spolupráci se všemi institucemi zabývajícími se péčí o děti s poruchami chování

Cíle internátního oddělení

 • působit na dítě ve spolupráci s rodinou a školou
 • zabránit rozvoji nežádoucího chování
 • korekce negativních projevů chování
 • minimalizovat následky dosavadních nevhodných návyků

 

Diagnostické, preventivně-výchovné a poradenské služby, které středisko bude poskytovat jako celek v rámci péče o děti s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání budeme uskutečňovat zejména formou:

1) poskytování jednorázové poradenské intervence

2) individuální činnosti s klientem

3) skupinových činností s klienty (např. práce se školním kolektivem)

4) poskytování služeb zákonným zástupcům nezletilého klienta

5) spolupráce se školami

6) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

7) spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí

8) spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klientů

 

Navrhované zřízení nového SVP bude reflektovat počet potenciálních klientů v našem regionu, současné kapacity a nabídku poskytovaných služeb. SVP bude zřizováno jako součást stávajícího zařízení pro výkon ústavní výchovy.